fbpx

Viborg Kommunes forebyggelsesteam

Viborg Kommune arbejder for, at børn og unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Det er målsætningen, helt konkret. Det kræver en lang række indsatser, for alle børn og unge kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger, og dertil kommer de udfordringer, der ligger i tidernes og samfundets skiftende tendenser. Der er mange faktorer at tage hensyn til, når vi som kommune skal støtte børn og unges udvikling, men det ændrer ikke på målsætningen.

Forebyggelsesteamet består af medarbejdere med forskellige fagligheder og erfaringsgrundlag, men vi arbejder tæt sammen om at samle og dele viden og iværksætte tiltag inden for områderne SSP, frivillighed og fritidsliv. Samlet set rammer det trivselsfaktorer hele vejen rundt om børnene og de unge.

Vi samarbejder bredt med organisationen, med forældre, med skoler, institutioner og med fritidstilbud for at indsamle og fordele viden og iværksætte tiltag. På den måde sikrer vi, at alle har adgang til de kundskaber og tilbud, der er nødvendige for, at vi kan give vores børn og unge lys i øjnene og evnen til at mestre eget liv.

 

VÆRD AT VIDE OM FOREBYGGELSESTEAMET
 

Søren Mønsted Krog
Afdelingsleder

Tlf. 2685 7141
Mail: sokr@viborg.dk

 

Chandra Larsen
Fritidsvejleder

Tlf. 4193 3411
Mail: cl1@viborg.dk

 

Martin Elgaard
Fritidsvejleder

Tlf. 4193 3412
Mail: mame@viborg.dk

 

Gitte Daugbjerg Andersen
Koordinator

Tlf. 2130 5139
Mail: gda@viborg.dk

 

 

Louise Ørum Skytt
SSP-konsulent

Tlf. 9359 8054
Mail:  looe@viborg.dk

 

Martin Glud
SSP-konsulent

Tlf. 5158 4829
Mail: mag@viborg.dk

 

Mona Fladstrand Sørensen
Fritidsjobvejleder

Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

 

Forebyggelsesteamets arbejde centrerer sig primært om børn og unge (0-18 år) og deres familier, men vi arbejder også med unge i overgangen mod voksenlivet (18-25 år).

Vores primære fokus er den tidlige, forebyggende indsats. Gennem videndeling og samarbejde med alle aktører omkring børn og unge kan vi skabe et solidt grundlag for trivsel, glæde og fællesskab for kommunens yngste.

Forebyggelsesteamets funktioner og opgaver omfatter blandt andet:

SSP
SSP-konsulenterne arbejder kriminalitetsforebyggende og trivselsskabende. Fokus ligger på at udvikle sunde fællesskaber, inklusion og digital dannelse/mestring. Desuden gennem oplysning at undgå eller korrigere flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser. Dialogen er målrettet både elever, forældre og fagprofessionelle på alle skoler i Viborg Kommune. Ofte indgår SSP-konsulenterne i sparringsprocesser med lærere og forældre til elever i skolen. Særligt forældreperspektivet har vores opmærksomhed.

Fritidsvejledning
Fritidsvejlederne arbejder for, at alle børn i Viborg Kommune har adgang til et aktivt fritidsliv. Det kan være sport, musik, spejder, klub … Mulighederne er mange. Det vigtigste er barnets motivation for aktiviteten. Fritidsvejlederne vejleder individuelt, har gruppeforløb, understøtter kommunens tiltag og events, udvikler nye tilbud og projekter blandt andet i samarbejde med civilsamfundet, dagtilbud, skoler, Familie og Rådgivning – alt sammen til gavn for barnets sundhed og trivsel.

Tidlig forebyggende indsats (0-6-årsområdet)
En indsats der skal sikre, at forebyggelse og viden også tænkes ind i dagtilbud. Opgaven består i at være opsøgende på området og tilkoble og koordinere viden til såvel eksisterende som nye initiativer. Blandt andet arbejder vi på Fællesskabsklar, lokalområdet som løftestang, fritidslivets betydning og sunde medievaner.

Civilsamfund og frivillighed
En brobyggende indsats mellem civilsamfundsindsatser og Børn & Unge. Opgaven er at understøtte dagtilbud, skoler og Familierådgivning i forhold til samarbejdet med civilsamfundet. Her handler det om synlighed af tilbud, udvikling og forankring af indsatser og tiltag. Civilsamfundet kan noget særligt, og de kan supplere opgaveløsningen og bidrage til, at børn i Viborg Kommune har et godt børneliv og er en del af gode og sunde fællesskaber.

Forebyggelsesnetværk
I skoleåret 23/24 etableres der centrale forebyggelsesnetværk i SSP og forebyggelsessammenhæng. Det er hensigten at styrke samarbejdet lokalt og understøtte skolerne i det forebyggende arbejde med børn og unge. Forebyggelsesnetværk skal via en fast struktur og årshjul sikre ensartede forudsætninger på det opbyggende og forebyggende område i hele Viborg Kommune. I forebyggelsesnetværkene arbejder vi ud fra de fastsatte mål i Børn og Unge med henblik på at fremme trivsel, fællesskab og sundhed samt forebygge risikoadfærd og ensomhed. Vi ønsker at skabe en fælles tilgang og et fælles sprog, sikre tidlige indsatser lokalt og understøtte fagpersoner med viden, sparring og vejledning.

Retsplejelovens §115-møder
§115-møderne skal medvirke til en tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge og samtidig vurdere og handle på konkrete sager. §115-møderne giver hjemmel til, uden samtykke, at drøfte børn og unges forhold for at få klarlagt, om der er behov for en eventuel tværfaglig kriminalpræventiv indsats. §115-møderne skal sikre en høj etisk og saglig forsvarlig vidensdeling blandt centrale fagpersoner til gavn for børn og unge i Viborg Kommune.
Formålet er at understøtte en tidlig indsats og tilbyde forebyggende initiativer, der kan afhjælpe kriminalitetsproblemer. Dette kan dels ske ved at afdække og belyse konkrete kriminalitetsbekymringer, og dels ved at deltagerne i §115-møderne kommer med anbefalinger til en eventuel videre indsats i forhold til det konkrete barn, den unge eller gruppen. På §115-møderne vil der også løbende blive vurderet på trends og tendenser, blandt andet med henblik på at generere generelle initiativer. Rammen for afholdelse af §115-møderne er to månedlige møder af en times varighed. Aldersgruppen for SSP-samarbejdet i Viborg Kommune er 6-18 år og SSP+ til 25 år.

Infohuset
Infohuset er et kriminalpræventivt samarbejdsforum.
De centrale aktører i infohusene er infohustovholdere fra politi og kommune, som arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. Formålet med infohussamarbejdet er at sikre, at personer i risikogruppen identificeres rettidigt med henblik på forebyggelse. Da radikalisering er en dynamisk proces med mange udtryksformer, kan det være vanskeligt at identificere indikationer på radikalisering hos et menneske. Religiøsitet, politiske holdninger eller generel mistrivsel er ikke i sig selv bekymringstegn i forhold til radikalisering. Det er derimod hele individets livssituation, risiko for at begå kriminelle handlinger og risikoadfærd i øvrigt, der er genstand for vurdering og håndtering i infohusene.

Tværgående projekter og tiltag
Forebyggelsesteamet indgår i og understøtter mange initiativer, som går på tværs af Viborg Kommune. Blandt andet er teamet involveret i Pulsskolen, Sommerferiepas, Grønne Sammen, Strong and Functional, Snapsting, Aktiv Advent, fritidsjob til unge m.v. Vi samarbejder blandt andet med Boligselskabernes Fællessekretariat, Sundhedshuset, Kultur & Udvikling, Job & Velfærd og politiet. Alle initiativer og tiltag er med sigte på det gode og sunde fællesskab for børn, unge og familier.

Forebyggelsesteamets arbejde skal give børn, unge og deres familier i Viborg Kommune de bedste forudsætninger for at spire, gro og mestre eget liv.

Forebyggelsesteamet arbejder hver dag målrettet med at indsamle viden og indsigt inden for trivsels- og forebyggelsesområdet. Vi er tilgængelige og vedholdende i vores formidling af denne viden til fagfolk, forældre, børn og unge, så vi rammer alle miljøer omkring børn og unge i Viborg Kommune.

Forebyggelsesteamet iværksætter og understøtter indsatser, der kan skabe grobund for, at alle børn og unge får mod på at blive en del af og udvikle sig i sunde fællesskaber.

I Viborg Kommune spænder de kriminalpræventive og forebyggende indsatser over både opbyggende indsatser som klasseundervisning om det gode ungeliv, rusmidler og digital adfærd, samt brobyggende indsatser ud mod civilsamfundet og foreningslivet.

Forebyggelsesteamet er en central vidensfunktion, som skal medvirke til at igangsætte, synliggøre, udvikle og koordinere indsatser i Viborg Kommune, samt have indsigt i det strategiske, det koordinerende og det udøvende niveau.

Herudover er Forebyggelsesteamet ansvarlig for Retsplejelovens §115-møder, og vi er en del af samarbejdet i de nationale infohuse, som håndterer bekymrende adfærd i forhold til radikalisering. (Se mere under punktet “Funktioner og opgaver”)

Forebyggelsesteamet er en del af Børn & Unge, og dermed bygger vores arbejde på Viborg Kommunes børne-, forældre-, samarbejds- og læringssyn.

Målene, vi i fællesskab arbejder med i Børn & Unge, er, at:
– flere skal have en ungdomsuddannelse (og en tilknytning til arbejdsmarkedet).
– færre føler sig ensomme.
– flere er sunde og fysisk aktive.

Disse mål understøttes af det forebyggende arbejde i både dagtilbud, på skoler og i familie/rådgivning, men også i overgangen til voksenlivet (SSP+).

TOPI og Den Tværfaglige Model er to af de systemer, der danner grundlaget for det tværfaglige arbejde i Børn & Unge. De er dermed også en del af Forebyggelsesteamets systemer.

Forebyggelsesteamet i Viborg Kommune er organiseret under Viborg Ungdomsskole, som er en del af Børn & Unge.
I finder vores kontor på første sal i Viborg Ungdomsskoles sydlige fløj. Placeringen på Viborg Ungdomsskole betyder, at vi er en del af et stort videns- og ressourcecenter i arbejdet omkring børn, unge og familier. Det giver Forebyggelsesteamet de bedste muligheder for at samarbejde med Viborg Ungdomsskoles institutioner og tilbud inden for klub, skole, fritid og specialområdet.