fbpx

Viborg Kommunes forebyggelsesteam

Viborg Kommune arbejder for, at børn og unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Det er målsætningen. Helt konkret. Det kræver en lang række indsatser, for alle børn og unge er forskellige, kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger – og så er der udfordringer i tidernes og samfundets skiftende tendenser. Der er således mange faktorer at tage hensyn til, når vi som kommune skal støtte børn og unges udvikling, men det ændrer ikke på målsætningen.

Forebyggelsesteamet består af syv mennesker med forskellige fagligheder og erfaringsgrundlag, men vi arbejder tæt sammen om at samle og dele viden og iværksætte tiltag inden for områderne SSP, bevægelse, kulturformidling og fritidsliv. Det kan virke forskelligartet, men samlet set rammer det trivselsfaktorer hele vejen rundt om børnene og de unge.

Vi samarbejder bredt med organisationen, med forældre, med skoler, institutioner og fritidstilbud for at indsamle og fordele viden og iværksætte tiltag for på den måde at sikre, at alle har adgang til de kundskaber og tilbud, der er nødvendige for, at vi i fællesskab kan give vores yngsteborgere lys i øjnene og evnen til at mestre eget liv.

 

VÆRD AT VIDE OM FOREBYGGELSESTEAMET
 

Søren Mønsted Krog
Leder

Tlf. 2685 7141
Mail: sokr@viborg.dk

 

Chandra Larsen
Fritidsvejleder

Tlf. 4193 3411
Mail: cl1@viborg.dk

 

Martin Elgaard
Fritidsvejleder

Tlf. 4193 3412
Mail: mame@viborg.dk

 

Mahmoud Mohamad Shukri Saeed
Kulturformidler
 
Mail: mss@viborg.dk

 

Louise Ørum Skytt
SSP-konsulent

Tlf. 9359 8054
Mail:  looe@viborg.dk

 

Martin Glud
SSP-konsulent

Tlf. 5158 4829
Mail: mag@viborg.dk

 

Mona Fladstrand Sørensen
Fritidsjobvejleder

Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

 

Gitte Daugbjerg Andersen
Koordinator

Tlf.
Mail:

Forebyggelsesteamets arbejde centrerer sig primært om børn og unge (0-18 år) og deres familier, men vi arbejder også med unge i overgangen mod voksenlivet (18-25 år).

Vi arbejder primært med den tidlige indsats, så vi støtter op om, at vi i fællesskab opnår trivsel, glæde og fællesskab hos alle børn og unge.

Forebyggelsesteamets funktioner og opgaver ser således ud:

SSP
SSP-konsulenterne arbejder kriminalitetsforebyggende og trivselsskabende. Fokus ligger på sunde fællesskaber, flertalsmisforståelser, sociale overdrivelser, inklusion og digital dannelse/mestring. Dialogen er målrettet både elever, forældre og fagprofessionelle på alle skoler i Viborg Kommune. Ofte indgår SSP-konsulenterne i sparringsprocesser med lærere og forældre til elever i skolen. Særligt forældreperspektivet har vores opmærksomhed.

Fritid
Fritidsvejlederne arbejder for, at alle børn i Viborg Kommune har adgang til et aktivt fritidsliv. Det kan være sport, musik, spejder eller klub – mulighederne er mange. Det vigtigste er barnets motivation for aktiviteten. Fritidsvejlederne vejleder individuelt, har gruppeforløb, understøtter kommunens tiltag og events, udvikler nye tilbud og projekter – alt sammen til gavn for barnets glæde, sundhed og trivsel.

Frivillighed
En brobyggende indsats mellem civilsamfundsindsatser og Børn & Unge. Opgaven er at understøtte Dagtilbud, Skole- og Familierådgivning i forhold til samarbejdet med civilsamfundet. Her handler det om synlighed af tilbud, udvikling og forankring af indsatser og tiltag. Samtidig skal vi klæde både fagpersoner og frivillige på til opgaverne. Civilsamfundet kan noget særligt, og de kan bidrage til og supplere opgaveløsningen til gavn for vores børn, unge og familier. Det handler om, at civilsamfundet og frivillige kan bidrage til, at alle børn i Viborg Kommune har et godt børneliv og er en del af gode og sunde fællesskaber.

Kulturformidling
En indsats, som understøtter og rådgiver dagtilbud, skoler, familierådgivning og civilsamfund/foreninger i forhold til børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Opgaven er at være opsøgende, rådgivende, synlig og tilgængelig for både familier og fagprofessionelle for at fremme kulturforståelsen og integrationen. Funktionen er med til at igangsætte og understøtte aktiviteter og nye initiativer til gavn for børn, unge og familier i Viborg Kommune. Blandt andet: Tilgængelighed i de boligsociale områder, it-kurser for forældre, understøttelse af en aktiv fritid m.v.

Bevægelse og fysisk aktivitet
En funktion, som understøtter bevægelse og fysisk aktivitet i både dagtilbud og skole, men som også har fokus på gode familieaktiviteter i fritiden. Funktionen understøtter de decentrale institutioner i forhold til at højne fokus på bevægelse i den pædagogiske praksis – og det gøres helt lokalt, blandt andet gennem skole/foreningssamarbejde via KLC Viborg, implementering af nationale koncepter og projekter og lokale kurser. Når børn bevæger sig, har det stor effekt på læring, trivsel, sundhed og fællesskab. Derfor er der et stort fokus på bevægelse og fysisk aktivitet i hele organisationen. Mange opgaver foregår i tværfagligt samarbejde med øvrige forvaltninger.

Geografiske forebyggelsesnetværk
Med etableringen af geografiske forebyggelsesnetværk i SSP & forebyggelsessammenhæng er det hensigten at styrke samarbejdet lokalt og understøtte de fagprofessionelle, der arbejder forebyggende med børn og unge. Geografiske forebyggelsesnetværk skal via en fast struktur og årshjul sikre ensartede forudsætninger på det opbyggende og forebyggende område i hele Viborg Kommune. Vi ønsker, at geografiske forebyggelsesnetværk arbejder ud fra de fastsatte mål i Børn og Unge med henblik på at fremme trivsel, fællesskab og sundhed samt forebygge risikoadfærd og ensomhed.
Vi ønsker at skabe en fælles tilgang og et fælles sprog, sikre tidlige indsatser lokalt til gavn for vores børn, unge og familier og understøtte fagpersoner med viden, sparring og vejledning lokalt.

Tværgående projekter og tiltag
Forebyggelsesteamet indgår i og understøtter mange initiativer, som går på tværs af Viborg Kommune. Blandt andet er teamet involveret i Pulsskolen, Sommerferiepas, Grønne Sammen, Strong and Functional, Snapsting, Aktiv Advent, fritidsjob til unge m.v. Vi samarbejder blandt andet med Boligselskabernes Fællessekretariat, Sundhedshuset, Kultur & Udvikling, Job & Velfærd og Politiet. Alle initiativer og tiltag er altid med sigte på det gode og sunde fællesskab for børn, unge og familier.

Retsplejelovens §115-møder
§115-møderne skal medvirke til at sikre en tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge og samtidig vurdere og handle på konkrete sager. §115-møderne giver hjemmel til, uden samtykke, at drøfte børn og unges forhold for at få klarlagt, om der er behov for en eventuel tværfaglig kriminalpræventiv indsats. §115-møderne skal sikre en høj etisk og saglig forsvarlig vidensdeling, således der pågår en nysgerrig og åben dialog ved møderne til gavn for børn og unge i Viborg Kommune.
Formålet med §115-møderne er desuden at understøtte en tidlig indsats, og at tilbyde forebyggende initiativer, der kan afhjælpe kriminalitetsproblemer i forhold til børn og unge. Dette kan dels ske ved at afdække og belyse konkrete kriminalitetsbekymringer og dels ved at deltagerne i §115-møderne kommer med anbefalinger til en eventuel videre indsats i forhold til det konkrete barn, den unge eller gruppen. På §115-møderne vil der også løbende blive vurderet på trends og tendenser, hvilket kan generere generelle initiativer. Rammen for afholdelse af §115-møderne er to månedlige møder af en times varighed.  Aldersgruppen for SSP-samarbejdet i Viborg Kommune er fra 6 – 18 år og (SSP+ til 25 år.)

Infohuset
Infohuset er et kriminalpræventivt samarbejdsforum.
De centrale aktører i infohusene er infohustovholdere fra politi og kommune, som arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. Formålet med infohussamarbejdet er at sikre, at personer i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv identificeres rettidigt med henblik på forebyggelse. Da radikalisering er en dynamisk proces og har mange udtryksformer, kan det være vanskeligt at identificere indikationer på radikalisering hos en person. Religiøsitet, politiske holdninger eller generel mistrivsel er ikke i sig selv bekymringstegn i forhold til radikalisering. Det er derimod hele individets livssituation, risiko for at begå kriminelle handlinger og risikoadfærd i øvrigt, der er genstand for vurdering og håndtering i infohusene.

Forebyggelsesteamets arbejde skal give børn, unge og deres familier i Viborg Kommune de bedste forudsætninger for at spire, gro og mestre eget liv.

Forebyggelsesteamet arbejder hver dag målrettet med at indsamle viden og indsigt inden for trivsels- og forebyggelsesområdet. Vi er tilgængelige og vedholdende i vores formidling af denne viden til fagfolk, forældre, børn og unge, så vi rammer alle miljøer omkring børn og unge i Viborg kommune.

Forebyggelsesteamet iværksætter og understøtter indsatser, der kan skabe grobund for, at alle børn og unge får mod på at blive en del af – og udvikle sig i sunde fællesskaber.

I Viborg Kommune spænder de kriminalpræventive og forebyggende indsatser over både opbyggende indsatser som klasseundervisning om det gode ungeliv, rusmidler og digital adfærd, samt brobyggende indsatser ud mod civilsamfundet og foreningslivet.

Forebyggelsesteamet er en central vidensfunktion, som skal være medvirkende til at igangsætte, synliggøre, udvikle og koordinere indsatser i Viborg Kommune, samt have indsigt i det strategiske, det koordinerende og det udøvende niveau.

Herudover er Forebyggelsesteamet også ansvarlig for Retsplejelovens §115-møder, og vi er en del af samarbejdet i de nationale infohuse, som håndterer bekymrende adfærd i forhold til radikalisering. (Se mere under punktet “Funktioner og opgaver”)

Forebyggelsesteamet er en del af Børn og Unge, og dermed bygger vores arbejde på Viborg Kommunes børne-, forældre-, samarbejds- og læringssyn.

Målene, vi i fællesskab arbejder med i Børn & Unge, er, at:
– flere skal have en ungdomsuddannelse (og en tilknytning til arbejdsmarkedet).
– færre føler sig ensomme.
– flere er sunde og fysisk aktive.

Disse mål understøttes af det forebyggende arbejde i både dagtilbud, skole og familie/rådgivning, men også i overgangen til voksenlivet (SSP+).

TOPI og Den Tværfaglige Model er to af de systemer, der danner grundlaget for det tværfaglige arbejde i Børn & Unge. De er dermed også en del af Forebyggelsesteamets systemer.

I finder vores kontor på første sal i Viborg Ungdomsskoles sydlige fløj.

Forebyggelsesteamet i Viborg Kommune er nemlig organiseret under Viborg Ungdomsskole, som er en del af Børn & Unge. Placeringen under Viborg Ungdomsskole betyder, at vi er en del af et stort videns- og ressourcecenter i arbejdet omkring børn, unge og familier. Samtidig giver placeringen god mulighed for at benytte Viborg Ungdomsskoles brede geografiske tilbud og de tilhørende medarbejdere i det forebyggende arbejde.