fbpx

Guide til karaktersystemet

Denne karakter er udtryk for elevernes faglige niveau på det tidspunkt, karaktererne gives.

Standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål. Disse findes på undervisningsministeriets hjemmeside. Karaktererne gives ud fra hvad det er forventet, at en elev kan, når han/hun afslutter 9. klasse. Det betyder, at selvom man går i BBU og kun har været i Danmark i kort tid, så gælder de samme mål for BBU-elever som for danske skoleelever.

Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i grundlaget for karaktergivningen. Hvis faget har mål, der omfatter disse evner, indgår de i karaktergivningen. Det kunne f.eks. være mundtlig dansk.

Der gives standpunktskarakterer i følgende fag og fagområder:

I dansk gives der fire standpunktskarakterer:

– Læsning

– Retskrivning (Stavning, grammatik)

– Skriftlig fremstilling (Hvordan man skriver tekster, opgaver m.m.)

– Mundtlig dansk

I matematik gives der tre standpunktskarakterer:

– Færdighedsregning (Matematik uden hjælpemidler)

– Problemregning (Matematik med hjælpemidler)

– Mundtlig matematik

I engelsk gives to karakterer:

– Mundtlig

– Skriftlig

I fysik gives én karakter.

Der gives ikke karakter i valgfag eller lifeskills.

Der gives karakter to gange på et skoleår. I slutningen af november og i slutningen af april.

I november ligger terminsprøverne i dansk, engelsk og matematik. Terminsprøver er en prøve-eksamen, der har to formål:

– At træne eleverne i at gå til prøve i Danmark
– At vurdere, hvilke elever, der kan meldes til eksamen til maj.

Der gives karakterer for terminsprøverne. Eleverne får altså i november to typer karakterer:

– Terminskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarede sig til prøven
– Standpunktskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarer sig i det daglige.

Mere info?

Se – og få forklaret 7-trins-skalaen her

Læs Undervisningsministeriets kriterier for standpunktskarakterer her