10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Struktur/indhold

Der er meget store individuelle faglige forskelligheder i målgruppen, og dermed vil elevernes slutmål også være meget forskellige. Dermed er den faglige progression og differentiering vigtige begreber i forhold til den enkelte elevs udvikling og fremtidsplaner.

Varigheden af et forløb på BBU er normalt 3 år – så har de unge afsluttet deres danskuddannelse og opnået kompetencer i de øvrige fag, så de kan komme videre i uddannelsessystemet.

Undervisningen tilrettelægges med undervisningsdifferentiering som nøgleord, idet deltagerne i et  relativt stort omfang vil være på forskellige niveauer i de enkelte fag. Ved uddannelsens begyndelse, formulerer underviseren derfor individuelle undervisningsplaner sammen med den enkelte elev.

Uddannelsesperioden følger skoleåret august-juni, dog med mulighed for individuelle variationer for start- og sluttidspunkter

To gange i kursusperioden vil der blive holdt individuelle samtaler, hvor kursist, sagsbehandler, støtte/kontaktperson, UU og underviser deltager, ligesom der holdes informationsmøder. 


SKEMA
Ugestrukturen er afhængig af, hvilke kompetencer, den unge har.
Starter den unge uden danskmæssige forudsætninger og måske er analfabet, vil den første periode foregå på Sprogcenter Viborg og ugeskemaet vil bestå af dansk.

Når den unge har nogle dansk-kompetencer kommer han/hun på Ungdomsskolen, og her indeholder ugeskemaet dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og idræt.

Når den unge fagligt er klar, foregår undervisningen i matematik og engelsk på hold i 10. klasse, ligesom anderledes fagdage mm. foregår sammen med eleverne i 10CV.


INTEGRATION
For at styrke integrationen, er der i undervisningen indlagt foreningsbesøg med fokus på integration gennem foreningslivet. Desuden bliver de unge præsenteret for Viborg Kommunes kulturelle tilbud, ligesom de skal opleve Ungdomsskolens tilbud om fritidsundervisning og ungdomsklub.

 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk